Privacy verklaring

Hieronder kan u een antwoord vinden op de belangrijkste vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens door:
- SAB-bnl gevestigd te Vriesenrot 22  te 9200 Dendermonde , ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer BE 0478.770.818 .

Indien er nog bijkomende vragen zijn, kan u steeds bij ons terecht voor extra informatie via het contactformulier op onze website.

Als onderneming streven wij ernaar om op een wettelijke, correcte en transparante manier uw persoonsgegevens te verwerken. In dit document informeren wij u welke persoonsgegevens

wij van u verwerken en wat de hieraan verbonden doelstellingen zijn.

Diverse persoonsgegevens worden op rechtstreekse wijze verzameld. Het gaat hierbij onder meer om standaardidentificatiegegevens zoals naam, voornaam (en functie binnen een bedrijf), om contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en om gegevens voor facturatiedoeleinden zoals BTW nummer.

Daarnaast verzamelen we automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens , maar het laat ons toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website, alsook om de werking van de website te verbeteren.

Het bezoeken van de website, het beroep doen op onze diensten telefonisch of elektronisch, het inschrijven via ons contactformulier, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop SAB-bnl/SAB-nordic uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor volgende doeleinden:

 • Beantwoorden van vragen;
 • De opmaak van offertes;
 • Het leveren van adviezen op maat van de klant
  (in kader van offerteaanvraag of project) ;
 • De opmaak van technische documentatie
 • (gerelateerd aan projecten);
 • Het uitvoeren van opleidingen m.b.t. onze toepassingen;
 • Uitvoering van gevraagde installaties/montages;
 • De opmaak van administratie en het verzenden van facturen e.d.;
 • Het optimaliseren van kwaliteit (cfr. ISO9001);

 

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt in het kader van geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst.

SAB-bnl/SAB-nordic zal uw persoonsgegevens alléén aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals hierboven omschreven te verwezenlijken.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sab-bnl.be  Aan elke vraag tot uitoefening van een individueel recht wordt binnen een redelijke termijn en kosteloos gevolg gegeven.

SAB-bnl/SAB-nordic neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Indien u meent dat uw rechten niet correct worden nageleefd, kan u klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Wanneer zich – ondanks alle voorzorgsmaatregelen – een datalek zou voordoen, zal dit aan de toezichthoudende autoriteit gemeld worden en in voorkomend geval aan de betrokkenen.